Želiš da odbacim ovo unos: molim te ukazuju da se i vaših komentara (loš prijevod definiciji duplikat ulazak)

About